Pravilnikom o uvjetima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača propisuju se uvjeti izdavanja licenci i izvoda licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, pristup djelatnosti cestovnog prijevoza i obavljanje te djelatnosti, sadržaj i oblik licence prijevoznika, izvoda licenci i vođenja evidencije o istima, kao i uvjeti za obavljanje poslova vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C, CE, D ili DE i/ili odgovarajuće potkategorije.

Za sljedeće vrste prevoza nije obavezno posjedovanje licence:

 1. prijevoze koji se obavljaju u teretnom saobraćaju isključivo motornim vozilima ili kombinacijom vozila, pri čemu najveća dopuštena masa vozila ne prelazi 3,5 tone;
 2. prijevoze koji se obavljaju u putničkom ili teretnom saobraćaju isključivo u nekomercijalne svrhe;
 3. prijevoze pošte kao univerzalne usluge;
 4. vozilo namijenjeno za prijevoz manje od devet lica uključujući i vozača;
 5. vozilo koje se koristi za prijevoz u pograničnom pojasu, u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim propisima koji reguliraju oblast pograničnog prijevoza;
 6. specijalizirano vozilo koje se koristi u medicinske svrhe;
 7. specijalizirano vozilo za prijevoz opreme za cirkuse i zabavne parkove;
 8. posebno opremljeno vozilo čija je namjena edukacija u stanju mirovanja (bibliobus i slično);
 9. specijalizirano vozilo za prijevoz novca i vrijednosti;
 10. specijalizirano vozilo namijenjeno korištenju u vezi sa zaštitom od poplava, za održavanje vode, plina i elektriciteta, telegrafa i telefonskih usluga, radijskih i televizijskih emitiranja;
 11. vozilo čija najveća dopuštena brzina ne prelazi 45 km/h;
 12. vozilo koje koristi ili je pod nadzorom oružanih snaga, civilne zaštite, vatrogasnih službi i snaga odgovornih za održavanja javnog reda;
 13. vozilo koje se koristi za provjeru na cesti radi tehničkog razvoja, popravaka ili održavanja, te novih ili prenamijenjenih vozila koja još nisu puštena u upotrebu;
 14. vozilo koje se koristi za prijevoz posmrtnih ostataka.

Pri čemu:

"prijevoz lica u nekomercijalne svrhe" podrazumijeva prijevoz koji vrše pravna ili fizička lica radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrirani, vozilima u vlasništvu poduzeća:

1) hoteli, moteli i odmarališta u vršenju prijevoza lica koja su korisnici ugostiteljskih i turističkih aranžmana prijevoznika, bez usputnog primanja i prijevoza drugih lica,

2) kompanije ili agencije u zračnom saobraćaju ako vrše prijevoz lica od aerodroma do grada i obrnuto,

3) zdravstvene ustanove u prijevozu bolesnika i zdravstvenih radnika,

4) kulturna, prosvjetna, sportska društva i druge ustanove u vršenju prijevoza učenika, studenata, nastavnog osoblja, štićenika, odnosno članova društava,

5) poduzeća, ustanove i druga pravna lica u vršenju prijevoza na odmor i rekreaciju svojih zaposlenih radnika i njihovih porodica, bez usputnog primanja i prijevoza drugih lica i

6) poduzeća i druga pravna lica koja prijevoze svoje zaposlene radnike na posao i sa posla bez usputnog primanja i prijevoza drugih lica.

"prijevoz tereta u nekomercijalne svrhe" podrazumijeva prijevoz koji vrše pravna ili fizička lica radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrirani a vozila koja prevoze teret su u vlasništvu poduzeća pri čemu:

1) prijevoznik je istovremeno i korisnik usluga prijevoza ili jedna ugovorna strana na posebnom ugovoru, tovarnom listu ili otpremnici,

2) teret koji se prijevozi je vlasništvo poduzeća, odnosno poduzeće ga je prodalo, kupilo, dalo u najam ili unajmilo, proizvelo, izdvojilo, preradilo ili popravilo,

3) svrha vožnje je prijevoz tereta u poduzeće ili iz njega, ili njegovo pomicanje unutar ili van poduzeća za vlastite potrebe poduzeća,

4) motorna vozila koja se koriste za takav prijevoz voze, u skladu s ugovorenom obavezom, zaposlenici poduzeća ili osoblje koje je poduzeću stavljeno na raspolaganje;

5) takav prijevoz je samo pomoćna djelatnost u okviru djelatnosti poduzeća.

Dokaz o uplati administrativne takse na zahtjev se prilaže uz zahtjev.

U skladu sa tarifnim brojem 1 Tarife iz Zakona o administrativnim taksama, podnosioci zahtjeva dužni su uplatiti Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine administrativnu taksu na zahtjev u iznosu od 5,00 KM, na jedan od sledećih računa:

3380002210018390 – UNICREDIT BANKA D.D. MOSTAR

5517902220404858 – UNICREDIT BANKA A.D. BANJALUKA

5556000060067744 – NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA

1341021020000276 – ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA D.D. SARAJEVO 

 

Podatke o uplati je potrebno popuniti prema sljedećem:

Svrha uplate: ADMINISTRATIVNA TAKSA NA ZAHTJEV

Primalac: JRT – TREZOR BOSNE I HERCEGOVINE

Broj poreskog obveznika: ID pravnog lica ili JMB građanina

Vrsta uplate: „0“

Vrsta prihoda: 722101

Poreski period: TREBA DA ODGOVARA DATUMU UPLATE

Opština: ŠIFRA OPŠTINE PREBIVALIŠTA – SJEDIŠTA UPLATIOCA

Budžetska organizacija: 0902999

Poziv na broj: Popuniti brojevima „0“

 

Ne.

Prevoznik može bilo koji izvod iz licence koji posjeduje koristiti sa bilo kojim vozilom (teretnim, vučnim) kojim raspolaže.

Prijevozniku se izdaje i odgovarajući broj izvoda licence, čiji broj odgovara broju vozila kojima imalac licence raspolaže ili na osnovu svojeg prava vlasništva ili na osnovu ugovora o najmu ili ugovora o lizingu. U slučaju skupa vozila, izvod licence mora se nalaziti u motornom vozilu i vrijedi za skup vozila i u slučaju da prikolica ili poluprikolica nije registrirana na ime imaoca licence.

Prijevoznik kojem je dodijeljena licenca i izvodi licence dužan je u roku od petnaest dana od dana nastanka bilo koje promjene obavijestiti Ministarstvo.

Da.

Uz izdatu licencu, prijevozniku se izdaje i odgovarajući broj izvoda licence, čiji broj odgovara broju vozila kojima imalac licence raspolaže ili na osnovu svojeg prava vlasništva ili na osnovu ugovora o najmu ili ugovora o lizingu.

Prijevoznik mora imati na raspolaganju (u vlasništvu ili imati pravo korištenja, po osnovu ugovora o lizingu ili ugovora o zakupu vozila), odgovarajuće registrirano motorno vozilo u Bosni i Hercegovini za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika ili tereta.

U slučaju da prijevoznik koristi vozilo po osnovu ugovora o najmu, prijevoznik je obavezan, uz zahtjev za izdavanje izvoda licence, dostaviti ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obaveze.

Vozilo u isto vrijeme ne može biti na raspolaganju kod dva ili više prijevoznika.

Za vrijeme obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza, osim dokumentacije propisane drugim propisima, prijevoznik tokom obavljanja vožnje u vozilu mora imati izvod licence prijevoznika i, u slučaju najma vozila, važeći ugovor o najmu vozila.

Licencu izdaje Ministarstvo na zahtjev prijevoznika, po utvrđivanju ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o uslovima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača, na period važenja od deset godina od dana izdavanja.

Licenca se izdaje za slijedeće vrste prijevoza: međunarodni prijevoz putnika međunarodni prijevoz tereta. Licenca važi i za obavljanje odgovarajućeg međuentitetskog prijevoza.

Za dobijanje licence prijevoznik treba imati ispunjene uslove u vezi: a) poslovnog nastana; b) dobrog ugleda; c) finansijskog položaja i d) stručne osposobljenosti.

poslovni nastan:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje o obavljanju djelatnosti (u zavisnosti od oblika organizacije - ovjerena kopija),
 2. Izjava da prijevoznik ima sjedište ili prebivalište u Bosni i Hercegovini, te prostorije u kojima čuva svoju poslovnu, računovodstvenu, kadrovsku dokumentaciju, kao i dokumentaciju koja sadrži podatke o trajanju vožnje i odmora, te druge propisane dokumente koji moraju biti dostupni nadležnom tijelu. (Izjavu potpisuje odgovorna osoba prijevoznika, i ovjerava se pečatom prijevoznika) 

dobar ugled:

izvod iz krivične evidencije (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje licence):

 1. Potvrda MUP (Za Federaciju BiH), Uvjerenje nadležnog suda (Republika Srpska), Uvjerenje suda (Distrikt Brčko BiH) Iz koje je vidljivo da fizičko lice „UPRAVITELJ PRIJEVOZA“:
  1. nije pravosnažno bezuvjetno osuđeno zbog krivičnog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, okoliša, opšte sigurnosti, sigurnosti prometa, imovine, privrede, službene dužnosti te zbog krivičnog djela falsifikovanja, 
  2. nije osuđeno za druga krivična djela na kaznu zatvora duže od godinu dana.
 2. Uvjerenje nadležnog suda Iz kog je vidljivo da pravnom licu nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza.

finansijski položaj:

 1. Potrebno je dokazati da podnosilac zahtjeva za izdavanje licence na dan podnošenja zahtjeva ima na raspolaganju kapital u ukupnom iznosu od najmanje 9.000,00 EUR za prvo, te 5.000,00 EUR za svako sljedeće motorno vozilo, u protivrijednosti KM po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Dovoljno je dostaviti JEDAN od navedenih dokumenata, a moguće je iste i kombinovati, pri čemu se vrijednosti sabiraju. 

 1. Rješenje o upisu u sudski registar, gdje se u obzir uzima visina uplaćenog osnivačkog kapitala;
 2. Bilansom stanja i uspjeha, podnesena nadležnoj poreskoj upravi, za zadnji obračunski period prije podnošenja zahtjeva. U obzir se uzima raspoloživi navedeni kapital, bez obzira na poziciju i konto. To mogu biti nekretnine, postrojenja, oprema, neraspoređena dobit, ili drugi konto na kom je vidljivo postojanje raspoloživog kapitala.
 3. procjenom neopterećene nekretnine, u vlasništvu prijevoznika, izraženoj u novcu od strane ovlaštenog sudskog vještaka;
 4. ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci, minimalno za period trajanja licence;
 5. potvrdom o raspoloživim sredstvima, garancijom banke ili druge finansijske institucije o kreditnoj sposobnosti, minimalno za period trajanja licence.
 6. Potvrda izdata od nadležne poreske uprave da nema dospjelih a neizmirenih obaveza (direktni porezi) više od tri mjeseca, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licence.
 7. Potvrda izdata od Uprave za indirektno oporezivanje da nema dospjelih a neizmirenih obaveza (indirektni porezi) više od tri mjeseca, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licence1.

stručna osposobljenost:

Upravitelj prijevoza mora imati prebivalište ili odobren boravak uz stečenu radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini, a može biti angažovan u skladu sa važećim zakonom o radu za upravljanje poslovima prijevoza kod najviše dva prijevoznika, pri čemu ukupan vozni park kojim upravlja ne može biti veći od 20 vozila. 

Za prijevoznike koji raspolažu sa jednim ili dva vozila: 1. izjava prijevoznika o imenovanom upravitelju prijevoza, potpisana i ovjerena od strane prijevoznika, 2. ugovor o radu (ovjerena kopija), 3. dokaz o prebivalištu (PBA-3 obrazac) ili odobrenom boravku uz stečenu radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini. 

Za prijevoznike koji raspolažu sa više od dva vozila:

 1. izjava prijevoznika o imenovanom upravitelju prijevoza, potpisana i ovjerena od strane prijevoznika, 2. ugovor o radu (ovjerena kopija),

Ukoliko podnosilac zahtjeva nije obveznik po osnovu indirektnih poreza, isto se može dokazati i putem veb strane Uprave za indirektno oporezivanje uvidom u bazu podataka poreskih obveznika.

 1. dokaz o prebivalištu (PBA-3 obrazac) ili odobrenom boravku uz stečenu radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini. 4. Potvrda o stručnoj osposobljenosti za upravitelja prijevoza, ukoliko lice nije oslobođeno od obaveze polaganja ispita stručne osposobljenosti za upravitelja prijevoza u skladu sa članom 33. Pravilnika (lice koje ima najmanje VII stepen prometnog cestovnog usmjerenja, odnosno koje ima minimalno 240 ECTS bodova prometnog cestovnog usmjerenja; lice koje ima najmanje VI stepen prometnog cestovnog usmjerenja, odnosno koje ima minimalno 180 ECTS bodova prometnog cestovnog usmjerenja uz predočavanje dokaza da je u zadnje tri godine kontinuirano učestvovalo u međunarodnom drumskom prijevozu; lice koje ima najmanje IV stepen prometnog cestovnog usmjerenja, uz predočavanje dokaza da je u zadnjih pet godina kontinuirano učestvovalo u međunarodnom drumskom prijevozu; lice koje ima najmanje III stepen prometnog cestovnog usmjerenja, uz predočavanje dokaza da je u zadnjih sedam godina kontinuirano učestvovalo u međunarodnom drumskom prijevozu; lice koje predoči dokaze da je u zadnjih 10 godina prije 4. decembra 2009. kontinuirano upravljalo prometnim aktivnostima preduzeća za teretni ili putnički saobraćaj).

Svi obrasci se mogu preuzeti sa portala iz rubrike „Obrasci“.

Procedura počinje sačinjavanjem prijedloga reda vožnje.

Prijedlog reda vožnje sačinjava se na propisanom obrascu, koji sadrži elemente reda vožnje.

Prijedlog reda vožnje dostavlja se Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, radi ispitivanja usaglašenosti prijedloga reda vožnje sa odredbama Pravilnika postupku usklađivanja i registracije autobuskih redova vožnje i postupku i načinu izdavanja dozvola za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika. Komora prijedloge redova vožnji zaprimljene od 1. do 30. septembra tekuće godine objavljuje na službenoj internetskoj stranici najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. Po obavljenom ispitivanju, Komora sačinjava detaljan izvještaj o svakom prijedlogu reda vožnje koji je ispitivan, a koji sadrži stručnu analizu prijedloga reda vožnje, sve informacije u vezi sa prijedlogom, kao i stručno mišljenje o prijedlogu.

Usklađivanje redova vožnje je postupak koji provodi Ministarstvo kako bi se utvrdilo da li prijedlog reda vožnje ispunjava uvjete propisane Pravilnikom, kao i uvjete u pogledu minimalnih vremena te radnog vremena vozača / posade, ispitivanje prijedloga reda vožnje u odnosu na redove vožnje postojećih linija za koje ostali prijevoznici posjeduju važeće dozvole za međunarodni linijski prijevoz.

Postupak usklađivanja prijedloga reda vožnje pokreće se na osnovu zahtjeva prijevoznika koji se podnosi Ministarstvu, uz koji se obavezno dostavlja i Izvještaj Komore o provedenom ispitivanju. Ministarstvo odlukom proglašava usklađenim prijedlog reda vožnje koji ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i koji nije osnovano osporen.

Zahtjev za izdavanje dozvole se podnosi na propisanom obrascu, uz koji se prilaže:

 1. usklađen red vožnje na kojem su u skladu sa ugovorom o kooperaciji navedeni i kooperanti,
 2. cjenovnik,
 3. skica puta,
 4. ovjeren ugovor o kooperaciji,
 5. drugi prilozi utvrđeni Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, međunarodnim ugovorima i drugim propisom.

Za međunarodni red vožnje, na osnovu konačnog rješenja kojim se odobrava izdavanje dozvole, red vožnje se po službenoj dužnosti upisuje u Registru, a Ministarstvo državi odredišta i državama preko kojih prolazi linija podnosi zahtjev za izdavanje dozvola, odnosno zahtjev za dobivanje saglasnosti za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika na dijelu linije koji prolazi preko njihove teritorije, za identičan red vožnje.

U tabeli ispod možete vidjeti dozvole koje je Bosna i Hercegovina razmijenila sa drugim zemljama:

PREGLED RAZMIJENJENIH BILATERALNIH DOZVOLA ZA 2023. GODINU - BIH
RB NAZIV DRŽAVE kod države vrsta prevoza koji se može obavljati oznaka EKO karakteristike vozila sa kojim se može obavljati prevoz OD DO UKUPNO
Austrija A B MINIMALNO E-2 0001 0500 500
MINIMALNO E-3 0001 2500 2500
MINIMALNO E-4 0001 0250 250
MINIMALNO E-5 0001 2000 2000
U MINIMALNO E-2 0001 0400 400
MINIMALNO E-3 0001 2500 2500
MINIMALNO E-4 0001 0500 500
MINIMALNO E-5 0001 2000 2000
2 Azerbejdžan AZ U - 0001 0150 150
3 Belgija B U - 0001 2000 2000
U MINIMALNO E-5 0001 0250 250
GOD MINIMALNO E-5 0001 0005 0005
4 Bjelorusija BY BT - 0001 0300 300
TD - 0001 0350 350
5 Bugarska BG TD - 0001 0100 100
6 Crna Gora MNE TD - 0001 1500 1500
7 Češka CZ BT - 0001 5000 5000
TD - 0001 300 300
8 Danska DK BT - 0001 0500 500
TD - 0001 0100 100
9 Estonija EST U - 0001 0200 200
10 Finska FIN TD - 0001 0050 50
11 Francuska BT MINIMALNO E-3 0001 0400 400
MINIMALNO E-5 0001 1000 1000
GOD MINIMALNO E-5 0001 0020 20
12 Grčka GR BT - 0001 1000 1000
13 Gruzija  GE U - 0151 0250 100
14 Holandija NL U - 0001 0750 750
15 Hrvatska HR TD - 0001 8000 8000
16 Italija I B - 0001 0400 400
MINIMALNO E-3 0001 2000 2000
MINIMALNO E-5 0001 3600 3600
MINIMALNO E-6 0001 1100 1100
BT*M - 0001 0500 500
17 Latvija LV B / TD - 0001 0100 100
18 Litvanija LT BT - 0001 0300 300
TD - 0001 0100 100
19 Moldavija MD BT - 0001 0200 200
TD - 0001 0100 100
20 Njemačka D BT MINIMALNO E-5 0001 1000 1000
MINIMALNO E-6 0001 1800 1800
GOD MINIMALNO E-6 0001 0100 100
21 Poljska PL BT - 0001 2000 2000
TD - 0001 0500 500
22 Rumunija RO BT - 0001 0800 800
TD - 0001 0200 200
23 Rusija RUS BT - 0001 2500 2500
TD - 0001 0200 200
24 Slovačka SK TD - 0001 0250 250
25 Slovenija SLO TD - 0001 6000 6000
26 Srbija SRB TD - 0001 0950 950
27 Španija E U - 0001 1000 1000
28 Turska TR TD - 0001 0300 300
B* - 0001 0150 150
29 Ukrajina UK BT - 0001 0200 200
TD - 0001 0100 100
30 Norveška N BT - 0251 0265 15
31 Švedska S          
32 Albanija Zemlje sa kojima Bosna i Hercegovina nije razmijenila dozvole                                                                      
33 Velika Britanija
34 Irska
35 Luksemburg
36 Portugal
37 Švicarska Zemlje sa kojima je Bosna i Hercegovina liberalizovala prijevoz
38 Makedonija
39 Mađarska
GOD Godišnja dozvola
B Bilateralne dozvole
BT Bilateralno tranzitne dozvole
U Univerzalne dozvole
TD Dozvola za treće zemlje
B*UP/IP Ulazak praznog vozila (bez robe), i izlazak punog vozila (sa robom) - Važe isključivo za ulazak praznog vozila u BiH te povratak punog vozila u Tursku.
BT*M Bilateralno tranzitne dozvole - Tip miješane (vučno vozilo-italijansko, priključno vozilo-bosanskohercegovačko) 

U zemljama Evropske unije, stručno osposobljavanje vozača koji upravljaju:

 • vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1+E, C ili C+E, kako su definirane Direktivom 91/439/EEZ, ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovjetna,
 • vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije D1, D1+E, D ili D+E, kako su definirane Direktivom 91/439/EEZ, ili vozačka dozvola koja se priznaje kao istovjetna,

uređeno je Direktivom 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. jula 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača.

U oblasti vozačkih dozvola, za članice Evropske unije važe sledeći propisi:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.), dalje u tekstu Direktiva 2006/126/EZ,

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.)

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.)

Kvalifikaciju i obavljeno osposobljavanje, propisane Direktivom 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. jula 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ, vozač iz članka 1. točke (b) koji upravlja vozilom koje se koristi za cestovni prijevoz putnika dokazuje na temelju:

— oznake Zajednice navedene na vozačkoj dozvoli sačinjenoj prema obrascu Zajednice, ako ima takvu dozvolu, ili

— vozačke kartice o kvalifikacijama iz Priloga II. Direktive označene odgovarajućom oznakom Zajednice.

Ova se Direktiva primjenjuje na vožnju koju obavljaju:

(a) državljani države članice i

(b) državljani trećih zemalja koji su zaposleni u preduzeću sa sjedištem u državi članici ili koji za njega rade.

KOD 95 je jedna od oznaka propisanih direktivom o vozačkim dozvolama i primjenjuje se za zemlje-članice EU. Takvo je i značenje KOD 95: Vozač koji posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti (CPC) ispunjavajući obavezu stručne osposobljenosti predviđene Direktivom 2003/59/ EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226, 10.09.2003.) do … [npr. 95.(01.01.12 ).

Na primjer, KOD 01 se upisuje za korekciju vida i/ili zaštitu. KOD 02 - Slušno pomagalo/ pomagalo za sporazumijevanje. KOD 25 - 25 Prilagođeni sistemi ubrzanja. KOD 35 - Izmijenjene upravljačke komande (prekidači za svjetla, brisači vjetrobranskog stakla, truba itd.). KOD 43 - Izmijenjeno sjedalo vozača.

Kodovi koji počinju od broja 100 tiču se nacionalnih ograničenja u pojedinim zemljama – članicama EU.

U tabeli ispod dat je pregled dokumenata po pojedinim zemljama, kojima se dokazuje stručna osposobljenost vozača:

Zemlja Vrsta dokumenta
Austria Kod 95    
Belgium Kod 95    
Bulgaria      
Croatia Kod 95    
Cyprus   Kvalifikaciona kartica vozača  
Czech Republic   Kvalifikaciona kartica vozača  
Denmark   Kvalifikaciona kartica vozača  
Estonia   Kvalifikaciona kartica vozača  
Finland     I kod 95 i kvalifikaciona kartica vozača
France   Kvalifikaciona kartica vozača  
Germany     I kod 95 i kvalifikaciona kartica vozača
Great Britain   Kvalifikaciona kartica vozača  
Hungary   Kvalifikaciona kartica vozača  
Ireland   Kvalifikaciona kartica vozača  
Latvia Kod 95    
Lithuania Kod 95    
Luxembourg      
Malta Kod 95    
The Netherlands Kod 95    
Northern Ireland   Kvalifikaciona kartica vozača  
Norway     I kod 95 i kvalifikaciona kartica vozača
Poland Kod 95    
Slovenia     I kod 95 i kvalifikaciona kartica vozača
Spain   Kvalifikaciona kartica vozača  
Sweden   Kvalifikaciona kartica vozača  
Switzerland   Kvalifikaciona kartica vozača  
Izvor: Istraživanje o implementaciji direktive 2003/59/EC, CIECA, 28. januar 2010.

 

Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, Pravilnikom o uvjetima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača propisuju se uvjeti izdavanja licenci i izvoda licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza (u daljem tekstu: međunarodni prijevoz), pristup djelatnosti cestovnog prijevoza i obavljanje te djelatnosti, sadržaj i oblik licence prijevoznika, izvoda licenci i vođenja evidencije o istima, kao i uvjeti za obavljanje poslova vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C, CE, D ili DE i/ili odgovarajuće potkategorije.

"potvrda o stručnoj osposobljenosti vozača" je dokument kojim vozač dokazuje nivo znanja i praktičnih sposobnosti potrebnih za upravljanje motornim vozilom u međunarodnom prijevozu.

"kvalifikacijska kartica vozača" je isprava kojom vozač dokazuje stručne kompetencije za obavljanje međunarodnog prijevoza.

Vozač može imati samo jednu kvalifikacijsku karticu vozača, koja se izdaje sa rokom važenja od pet godina.

Produženje kvalifikacijske kartice se vrši izdavanjem nove kvalifikacijske kartice, uz dostavljanje dokaza o prethodno završenom periodičnom stručnom osposobljavanju iz člana 35. Pravilnika.

Za stjecanje potvrde o početnoj stručnoj osposobljenosti vozač mora imati znanja predviđena Prilogom 14 Pravilnika, a što se osigurava provođenjem stručnog osposobljavanja.

Nakon provedenog početnog stručnog osposobljavanja, znanja se dokazuju obaveznim pisanim ispitom.

Potvrda o početnoj stručnoj osposobljenosti vozača izdaje se nakon uspješno položenog pisanog ispita i nije prenosiva na drugo lice.

Obaveze stjecanja početne stručne osposobljenosti vozača i polaganja ispita iz oslobođeni su:

a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1+E, D ili D+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2008. godine;

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija C1, C1+E, C ili C+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2009. godine.

Za stjecanje potvrde o periodičnoj stručnoj osposobljenosti vozač mora imati srednjoškolsko obrazovanje za vozača, najmanje III stepen odnosno KV, i znanja predviđena Prilogom 11 Pravilnika, a što se osigurava provođenjem stručnog osposobljavanja.

Vozač je dužan pristupiti periodičnom stručnom osposobljavanju najmanje jednom u svakih pet godina.

Nakon provedenog periodičnog stručnog osposobljavanja izdaje se potvrda o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja od pet godina.

Kvalifikacijska kartica vozača mora imati dvostruko numerisanje - serijski broj, broj izdanja i bar kod, kao sigurnosna obilježja, izrađena je od PVC materijala, dimenzija 86x54 mm, sa primjesama plavo-žute boje u svijetlim tonovima.

Ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, steći će se puni uslovi za implementaciju oznake „KOD 95“.

Trenutno, za prevoz roba, implementacija Povelje kvaliteta u okviru ECMT doprinijeće međusobnom priznavanju stečenih kvalifikacija.

Ne.

Članom 11. Protokola 3 o kopnenom transportu (Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih članica, sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, sa druge strane) propisano je:

Strane su saglasne da će, počevši od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, dopustiti neograničen pristup kroz Bosnu i Hercegovinu tranzitnom saobraćaju Zajednice i neograničen pristup kroz Zajednicu tranzitnom saobraćaju Bosne i Hercegovine.“.

Pri čemu je bosanskohercegovački tranzitni saobraćaj: prevoz robe koji obavlja prevoznik s poslovnim nastanom u Bosni i Hercegovini u tranzitu iz Bosne i Hercegovine preko teritorije Zajednice i odredištem u trećoj zemlji, ili prevoz robe iz treće zemlje kojoj je Bosna i Hercegovina odredište.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Bosne i Hercegovine sa druge strane potpisan je u Luksemburgu 16.6.2008. godine.

Predsjedništvo BiH je u novembru 2008. godine ratifikovalo Sporazum.

Od 27 država članica EU  SSP je prva ratifikovala Estonija 11. septembra 2008., a posljednja je ratifikaciju završila  Francuska 10. februara 2011. godine.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, potpisan 15. decembra 2016. godine u Briselu.

Sporazum je stupio na snagu 01. juna 2015. godine.

Tekst Sporazuma na jezicima zemalja-članica EU možete preuzeti ovdje:

Službeni list EU L 164, 30 juni 2015

Ne.

Boduju se isključivo kandidovana vozila za koja je u Potvrdi o registraciji naznačen prevoznik - podnosilac zahtjeva.