Instrukcija za uplatu administrativne takse za dodjelu CEMT dozvole
Preuzmi
Vanlinijski prevoz putnika-obrazac zahtjeva
Preuzmi
Obrazac zahtjeva za CEMT dozvole
Preuzmi
Obrazac potvrde o angažovanju vozača
Preuzmi
Prijedlog reda vožnje dostavlja se Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine radi ispitivanja usaglašenosti prijedloga reda vožnje sa odredbama Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije autobuskih redova vožnje i načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole.
Preuzmi
Dozvola se izdaje na zahtjev domaćeg prijevoznika za red vožnje koji je proglašen usklađenim. Zahtjev za izdavanje dozvole se podnosi na ovom obrascu, uz koji se prilaže: a) usklađen red vožnje na kojem su u skladu sa ugovorom o kooperaciji navedeni i kooperanti, b) cjenovnik, c) skica puta, d) ovjeren ugovor o kooperaciji, e) drugi prilozi utvrđeni Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, međunarodnim ugovorima i drugim propisom.
Preuzmi
Pravilnikom o uvjetima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača propisuju se uvjeti izdavanja licenci i izvoda licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, pristup djelatnosti cestovnog prijevoza i obavljanje te djelatnosti, sadržaj i oblik licence prijevoznika, izvoda licenci i vođenja evidencije o istima, kao i uvjeti za obavljanje poslova vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C, CE, D ili DE i/ili odgovarajuće potkategorije. Dati su obrasci koji se koriste za podnošenje zahtjeva.
Preuzmi
"Bilateralna dozvola" je dozvola za prevoz roba na osnovu koje prijevoznik ima pravo obavljati jednu vožnju u odlasku i jednu vožnju u povratku, izmedu dvije države i čija se kvota određuje bilateralnim sporazumima. Zahtjev za dodjelu dozvola zainteresovani prevoznici dostavljaju na propisanom obrascu. Od ukupne kvote dobijenih dozvola, nadležnim ministarstvima raspodjeljuje se 90% dozvola, a 10% dozvola prevoznicima dodjeljuje Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine.
Preuzmi
"Dozvola za međunarodni vanlinijski cestovni prijevoz putnika" je dozvola, koju Bosna i Hercegovina dobije od druge države, na način utvrđen međunarodnim ugovorom, a koja vozilu domaćeg prijevoznika omogućava pristup na teritoriju te druge države. "Naizmjenični prijevoz" je prijevoz kod kojeg se nizom polaznih i povratnih vožnji prethodno formirane grupe putnika prevoze s istog polaznog mjesta na isto odredišno mjesto. Svaka skupina koja je obavila putovanje u polasku, vratit će se u polazno mjesto kasnijom vožnjom istog prijevoznika. Polazno odnosno odredišno mjesto, označavat će mjesta gdje vožnja počinje odnosno završava, zajedno sa mjestima u prečniku od 50km. Kod naizmjeničnog prijevoza ni jedan putnik se ne smije uzimati ili ostavljati tokom putovanja. Prva povratna i posljednja vožnja u nizu naizmjeničnih vožnji, obavlja se praznim vozilom. Značenje naizmjeničnog prijevoza se ne mijenja ako se, uz odobrenje nadležnog organa, putnici vraćaju s drugom grupom ili prijevoznikom, usput uzimaju ili ostavljaju ili prva polazna i posljednja povratna vožnja obavlja praznim vozilom. Prijevoznik ne smije obavljati prijevoz bez dozvole niti dozvole prenositi na druge prijevoznike niti vršiti bilo kakve druge zloupotrebe.
Preuzmi